KJansen Consultancy

Algemene Verkoops-, Leverings- en Betalingsvoorwaarde

Artikel 1
Behoudens andersluidende en uitdrukkelijk door beide partijen aanvaarde overeenkomst en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

Artikel 2
Prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging op de hoogte is gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 3
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de verkoop geacht in ons kantoor in Merksplas te hebben plaatsgegrepen.

Artikel 4
Behoudens andersluidend schriftelijk beding zijn onze facturen betaalbaar 30 dagen na factuur datum.

Artikel 5
Klachten met betrekking tot de gepresteerde diensten en /of geleverde goederen moeten ons, op straffe van nietigheid, bereiken per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. Men wordt verzocht steeds datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Artikel 6
Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke interest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van het factuurbedrag.

Artikel 7
Overeenkomstig artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002, zal de klant ons vergoeden voor alle invorderingskosten, met inbegrip van de advocaatkosten en kosten voor technisch advies, die wij opgelopen hebben als gevolg van het niet-naleven door de klant van één van zjn vebintenissen die voortvloeien uit de onderhavige voorwaarden.

Artikel 8
In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van 250,- € en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen.

Artikel 9
Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. (tenzij anders vermeld in de verkoopsovereenkomst)

Artikel 10
De onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door het belgisch recht en elk eventueel geschil behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout.